(0515) 577 560 info@degreiden.nl

CBO De Greiden in het kort

Door de fusie in 2012 van twee schoolverenigingen ontstond Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden.

Vandaag de dag verzorgt de stichting via 10 basisscholen aan circa 800 leerlingen het onderwijs in het Westen van de provincie Friesland.

Schoollocaties

De stichting heeft scholen in Arum, Easterein, Exmorra,  Makkum, Parrega, Spannum, Tjerkwerd, Witmarsum, Wjelsryp en Wommels.

Recentelijk zijn scholen in Exmorra en Tjerkwerd gefuseerd, evenals Spannum en Wommels. De locaties in Exmorra en Spannum sluiten per 1 augustus 2022. De grootte van de scholen varieert nu van ca. 50 tot 200 leerlingen.

College van Bestuur

Het bestuur van de stichting is in handen van Albert Faber (Voorzitter) en Dirk Kroes (Algemeen lid).

Raad van Toezicht

Er zijn 5 leden van de Raad van Toezicht die u indien gewenst via het onderwijsbureau in Exmorra kunt benaderen.

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen van De Greiden aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).

De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Te denken valt aan instemming op het gebied van: onderwijskundige
doelstellingen, maar ook het meerjarenbeleidsplan; beleid t.a.v. welzijn, gezondheid en veiligheid; adviesbevoegdheden met betrekking tot: de hoofdlijnen van het financiële beleid, de verdeling/besteding van de middelen; huisvesting en onderhoud; taakbeleid et cetera.

De GMR bestaat in totaal uit maximaal 12 personen.

Voorzitter is Henrieke de Greef gmr@degreiden.nl
Secretaris is Antine Koopmans gmr.secretaris@degreiden.nl