(0515) 577 560 info@degreiden.nl

CBO De Greiden in het kort

Door de fusie in 2012 van twee schoolverenigingen ontstond Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden.

Op 1 januari 2024 is CBO De Greiden gefuseerd met Stichting Palludara en gaat verder onder de naam Wiis Onderwijsgroep te Bolsward

Aan een nieuwe website van Wiis wordt gewerkt. De informatie op deze “oude”  site van CBO De Greiden zal niet helemaal actueel zijn.

Schoollocaties

De stichting heeft scholen in Arum, Easterein, Makkum, Parrega, Tjerkwerd, Witmarsum, Wjelsryp en Wommels.

Recentelijk zijn scholen in Exmorra en Tjerkwerd gefuseerd, evenals Spannum en Wommels. De locaties in Exmorra en Spannum zijn gesloten per 1 augustus 2022. De grootte van de scholen varieert nu van ca. 50 tot 200 leerlingen.

College van Bestuur

Het bestuur van de stichting is in handen van Jan Paul ten Brink en Albert Faber.

Raad van Toezicht

Er zijn 2 leden van de Raad van Toezicht die u indien gewenst via het de email info@wiis.nl  kunt benaderen.

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen van De Greiden aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).

De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Te denken valt aan instemming op het gebied van: onderwijskundige
doelstellingen, maar ook het meerjarenbeleidsplan; beleid t.a.v. welzijn, gezondheid en veiligheid; adviesbevoegdheden met betrekking tot: de hoofdlijnen van het financiële beleid, de verdeling/besteding van de middelen; huisvesting en onderhoud; taakbeleid et cetera.

 

Voorzitter is Henrieke de Greef gmr@wiis.nl